Børneattester:

Som frivillig i Spentrup IF skal vi indhente en børneattest fra dig. En børneattest indhenter vi fra Politet.

Vi anmoder om børneattester fra alle frivillige i Spentrup IF, også selvom du ikke har børn under 15 år på dit hold. Dette anses som en sikkerhedsforanstaltning for børn og unges sikkerhed.

Hvorfor indhenter Spentrup IF børneattester?

Spentrup IF er underlagt “Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger” og derfor har vi pligt til at indhente børneattester.

Omfatter kravet om børneattest også teams såsom bestyrelse, sponsorteam og andre, som ikke har direkte træningsaktivetet?

Vi opfordrer til, at der bliver indhentet børneattester på alle frivillige, og derfor ønsker vi også at indhente børneattester på frivillige, som ikke har med træningsaktivtet at gøre

Må en forældre hjælpe i tilfælde af, at en træner bliver syg (f.eks. til en kampdag)?

Ja, såfremt en forældre kun hjælper kortvarigt eller enkeltvis så skal der ikke indhentes attester.

Hvis det er periodisk eller flere gange, så skal der indhentes attester.

Hvad sker der hvis en træner ikke har en børneattest?

Såfremt en træner ikke har en børneattest vil træneren blive suspenderet indtil attesten er indhentet. Det er team-lederens ansvar, at attesten er indhentet før en begyndt træning.

Min børneattest er ikke godkendt, hvad nu?
Du skal være opmærksom på, at attesten kan blive afvist såfremt du har oplyst forkert CPR-nummer, eller dit navn ikke passer med dit fulde juridiske navn.
Det er derfor vigtigt at du oplyser de præcise oplysninger, når du indsender en anmodning.

Hvordan bliver der indhentet børneattester?

  1. Navn, email og CPR-nummer indsendes sikkert via https://gdpr.spentrupif.dk
  2. Der sendes en email til bestyrelsesformanden hvori der oplyses, at der nu er anmodet om børneattest
  3. Anmoder modtager en besked i Digital Post fra Politiet, hvori de skal godkende, at Spentrup IF må modtage børneattesten (denne anmodning skal godkendes indenfor 14 dage)

For frivillige som ikke har MitID eller/og E-boks skal denne blanket printes, udfyldes og gives til bestyrelsesformanden: https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/straffeattest/brneattest-p274.pdf

Lovtekst: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1309
ALKOHOLPOLITIK

Vi ønsker ikke at prædike total afholdenhed, idet det er et spørgsmål om at have den rette indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde. Som træner og leder for vores ungdomshold vil vi dog indskærpe at der ikke indtages alkohol i samvær med spillerne.

Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere eller spillere under 18 år. Derfor skal det ved planlægning af fester vurderes hvilke hold der kan deltage i hvilke fester. Vi forventer, at klubbens trænere og holdledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af træner-/lederopgaver.

Vi vil ikke acceptere, at klubbens medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til klubben kører i bil i påvirket tilstand til og fra klubben. Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og holdledere for klubbens ungdomshold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe eller til træning.

Bestyrelsen forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for at klubbens alkoholpolitik efterleves.
ADFÆRDSPOLITIK

Vold eller trusler om vold er sjældne i Spentrup IF.

Derfor er målet med denne politik, at vold og trusler helt forsvinder ud af vores klubliv.
Gennem vedtagelsen af den politik signalerer vi, at vold og trusler under ingen omstændigheder accepteres i vores klub – uanset årsag.
Alle skal vide hvordan vold og trusler om vold skal håndteres og registreres.

Vold er:

Slag
Spark
Skub
Bid o.l. (fysisk vold)
Verbale og non-verbale trusler, herunder:

Mobning
Chikane
Andensnedsættende bemærkninger (psykisk vold)
Med vedtagelsen af denne politik sanktioners følgende:

Alle tilfælde af vold eller trusler om vold, skal indberettes til bestyrelsen, der reagerer med bortvisning af den voldelige eller truende – uanset årsagen.
I særlige tilfælde kan reaktionen være begrænset til en advarsel med sikkerhed for øjeblikkelig bortvisning i gentagelsestilfælde.
RETNINGSLINJER FOR TRÆNERE/LEDERE

Spentrup IF’s retningslinjer for trænere og lederes færden ved aktiviter med børn og unge under 18 år, udarbejdet af Spentrup IF’s hovedbestyrelse.

I Spentrup IF opfordrer vi som hovedbestyrelse, hver enkelt træner og leder at bruge sund fornuft. Retningslinjer er til for at skåne såvel trænere som spillere.

Herunder beskriver vi kort hvorledes vi forventer trænere og ledere forholder sig i forhold til de unge spillere – blot til lige stor beskyttelse for såvel børn og unge som trænere og ledere.

Klubture
Kropskontakt
Omgangstonen
Mobil/sociale medier
Badning/omklædning
Det Centrale Kriminalregister
Procedure for forebyggelse af pædofil
Klubture
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne – og minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.

Grænser for kropskontakt
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster, vil altid være uacceptable!
Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!

Omgangstonen
Om deres rolle som formidler af idrættens og foreningens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han/hun er rollemodel for børn og unge.

Mobil/sociale medier
Man må som træner/leder holde en vis afstand , med hensyn til kontakt til børn og unge over sociale medier – skriv kun hvad nødvendigt er – husk på det nemt kan misforståes på skrift i forhold til en mundtlig besked.
Spentrup if opfordre trænere/ledere til at sende beskeder ud gennem conventus, hvor man har mulighed for udsendelse af fælles beskeder.

Bade- og omklædningssituationer
Trænere og ledere af modsatte køn end spillerne, må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade. Trænere/ledere af samme køn bør ikke opholde sig unødigt i omklædningsrummet under badning og omklædning.

Indhentning af oplysninger
Trænere og ledere, der selv er fyldt 18 år, af hold med børn/unge under 15 år i spentrup If skal give tilladelse til, at der indhentes oplysninger om træneren/lederen i ”Det Centrale Kriminalregister”. Spentrup If forbeholder sig ret til at tjekke alle nuværende og kommende trænere/ledere. Skulle en træner/leder ikke ønske at blive tjekket, kan denne ikke være træner/leder i Spentrup If
OBS! Disse retningslinjer bør løbende uddybes og fortolkes gennem dialog mellem trænere, ledere og forældre.

Procedure for forebyggelse af pædofili
For at skabe konsekvens i det forebyggende arbejde mod pædofili skal, er følgende procedurer vedtaget.

Alle trænere/ledere, der er fyldt 18 år og har omgang med børn og unge under 15 år, skal kontrolleres. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer, der har jævnligt direkte kontakt med børnene/de unge. Det gælder både nuværende og kommende trænere, uanset hvor længe man har været i klubben.
Nye trænere kontrolleres ved ansættelse. Nuværende trænere kontrolleres i efteråret 2014 hvorefter der skal være kontrol med 1 års interval.
Den siddende formand foretager kontrollen, modtager de fortrolige oplysninger og har dermed tavshedspligt på området.
Spentrup IF har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der forefindes i ”Det Centrale Kriminalregister”.
Spentrup IF har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der nægter at underskrive en erklæring om, at foreningen kan foretage kontrol af vedkommende.
For eksisterende ansættelsesforhold/-aftaler kan Spentrup IF varsle en væsentlig ændring af den foreliggende aftale og derved efter varslet indgå en ny ansættelsesaftale med tilladelse til indhentning af kontrol.
Når mistanken opstår
Hvis en træner eller leder observerer noget, der giver anledning til bekymring eller mistanke om overgreb på et barn, er det vigtigt, at man forholder sig til mistanken og reagerer. I Spentrup if er proceduren, at man ved mistanke henvender sig til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse vurderer, hvad der skal ske.
Formanden lytter til iagttagelser og konfronterer eventuelt den mistænkte med rygterne, så denne har mulighed for at forklare sig. Hvis klubbens bestyrelse efter grundige overvejelser finder mistanken ubegrundet, skal bestyrelsen gøre alt for at forsøge at få stoppet eventuel sladder eller rygter.

Når der er en sag
Hvis bestyrelsen finder mistanken begrundet, eller der er den mindste tvivl, skal sagen videregives til de sociale myndigheder, og der skal indgives en politianmeldelse. I Spentrup if er det formanden, der foranlediger dette.
Der er dog også vigtigt at huske på, at der bagved står et barn og dets forældre, som man selvfølgelig skal tænke på.
Formanden eller en anden denne udpeger skal kontakte forældrene til barnet og orientere om mistanken og den deraf følgende henvendelse til myndighederne. Dette skal ske umiddelbart efter anmeldelsen. Personen, formanden kan udpege, kan være en, barnet nærer særlig stor tillid til, eller en som er tilknyttet barnet, når det er i klubben.
Det er formanden, der beslutter, om resten af holdet og deres forældre skal orienteres.
Formanden er til en hver tid kontaktperson til pressen. Kun han/hende må udtale sig til pressen.
Som tidligere skrevet suspenderes den pågældende træner/leder, mens sagen kører.

a. Hvad tjekkes?
I henhold til Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i ”Det Centrale Kriminalregister” §36, vedrører de oplysninger, foreningen har mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens §§ 222, 224, 225 og 235 samt § 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. Disse paragraffer omhandler forhold vedr. blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedr. distribution og salg af børneporno.
Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet – som f.eks. tyveri eller narkotikahandel.
kontrolmuligheden, idet de i givent fald er straffet i henhold til Straffelovens § 223 (den såkaldte “lærerparagraf”).

b. Hvem tjekkes?
”Det Centrale Kriminalregister” videregiver kun oplysninger om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år (f.eks. trænere, ledere, holdledere…).
Det betyder, at man normalt ikke vil kunne indhente oplysninger på eksempelvis bestyrelsesmedlemmer eller andre, der kun lejlighedsvis eller perifert har direkte kontakt med børn under 15 år.
Foreningen skal hos de pågældende indhente en skriftlig tilladelse til at indhente oplysningerne.
Ønsker foreningen at indhente oplysninger på personer, der ikke er omfattet af Bekendtgørelsens §36, skal den pågældende selv og af egen fri vilje indhente og forevise en straffeattest DHF anbefaler, at det er de personer i foreningen, som er ansvarlig for at indgå aftaler med trænere og holdledere i børne og ungdomsafdelingen ogunungdomsafdelingen, også gøres ansvarlig for indhentningen af de fortrolige oplysninger.

c. Tavshedspligt
De personer i foreningen, der indhenter oplysninger, er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister er strafbart.
Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra “Det Centrale Kriminalregister” til og fra andre foreninger eller DHF.

d. Underretningspligt
Som foreningsleder er man omfattet af den generelle underretningspligt, som gælder alle voksne borgere jf. Servicelovens §36:
Den der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet bor.

Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere overfor de sociale myndigheder.
RETNINGSLINJER FOR TRÆNERE/LEDERE

Spentrup IF’s retningslinjer for trænere og lederes færden ved aktiviter med børn og unge under 18 år, udarbejdet af Spentrup IF’s hovedbestyrelse.

I Spentrup IF opfordrer vi som hovedbestyrelse, hver enkelt træner og leder at bruge sund fornuft. Retningslinjer er til for at skåne såvel trænere som spillere.

Herunder beskriver vi kort hvorledes vi forventer trænere og ledere forholder sig i forhold til de unge spillere – blot til lige stor beskyttelse for såvel børn og unge som trænere og ledere.

Klubture
Kropskontakt
Omgangstonen
Mobil/sociale medier
Badning/omklædning
Det Centrale Kriminalregister
Procedure for forebyggelse af pædofil
Klubture
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne – og minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.

Grænser for kropskontakt
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster, vil altid være uacceptable!
Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!

Omgangstonen
Om deres rolle som formidler af idrættens og foreningens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han/hun er rollemodel for børn og unge.

Mobil/sociale medier
Man må som træner/leder holde en vis afstand , med hensyn til kontakt til børn og unge over sociale medier – skriv kun hvad nødvendigt er – husk på det nemt kan misforståes på skrift i forhold til en mundtlig besked.
Spentrup if opfordre trænere/ledere til at sende beskeder ud gennem conventus, hvor man har mulighed for udsendelse af fælles beskeder.

Bade- og omklædningssituationer
Trænere og ledere af modsatte køn end spillerne, må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade. Trænere/ledere af samme køn bør ikke opholde sig unødigt i omklædningsrummet under badning og omklædning.

Indhentning af oplysninger
Trænere og ledere, der selv er fyldt 18 år, af hold med børn/unge under 15 år i spentrup If skal give tilladelse til, at der indhentes oplysninger om træneren/lederen i ”Det Centrale Kriminalregister”. Spentrup If forbeholder sig ret til at tjekke alle nuværende og kommende trænere/ledere. Skulle en træner/leder ikke ønske at blive tjekket, kan denne ikke være træner/leder i Spentrup If
OBS! Disse retningslinjer bør løbende uddybes og fortolkes gennem dialog mellem trænere, ledere og forældre.

Procedure for forebyggelse af pædofili
For at skabe konsekvens i det forebyggende arbejde mod pædofili skal, er følgende procedurer vedtaget.

Alle trænere/ledere, der er fyldt 18 år og har omgang med børn og unge under 15 år, skal kontrolleres. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer, der har jævnligt direkte kontakt med børnene/de unge. Det gælder både nuværende og kommende trænere, uanset hvor længe man har været i klubben.
Nye trænere kontrolleres ved ansættelse. Nuværende trænere kontrolleres i efteråret 2014 hvorefter der skal være kontrol med 1 års interval.
Den siddende formand foretager kontrollen, modtager de fortrolige oplysninger og har dermed tavshedspligt på området.
Spentrup IF har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der forefindes i ”Det Centrale Kriminalregister”.
Spentrup IF har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der nægter at underskrive en erklæring om, at foreningen kan foretage kontrol af vedkommende.
For eksisterende ansættelsesforhold/-aftaler kan Spentrup IF varsle en væsentlig ændring af den foreliggende aftale og derved efter varslet indgå en ny ansættelsesaftale med tilladelse til indhentning af kontrol.
Når mistanken opstår
Hvis en træner eller leder observerer noget, der giver anledning til bekymring eller mistanke om overgreb på et barn, er det vigtigt, at man forholder sig til mistanken og reagerer. I Spentrup if er proceduren, at man ved mistanke henvender sig til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse vurderer, hvad der skal ske.
Formanden lytter til iagttagelser og konfronterer eventuelt den mistænkte med rygterne, så denne har mulighed for at forklare sig. Hvis klubbens bestyrelse efter grundige overvejelser finder mistanken ubegrundet, skal bestyrelsen gøre alt for at forsøge at få stoppet eventuel sladder eller rygter.

Når der er en sag
Hvis bestyrelsen finder mistanken begrundet, eller der er den mindste tvivl, skal sagen videregives til de sociale myndigheder, og der skal indgives en politianmeldelse. I Spentrup if er det formanden, der foranlediger dette.
Der er dog også vigtigt at huske på, at der bagved står et barn og dets forældre, som man selvfølgelig skal tænke på.
Formanden eller en anden denne udpeger skal kontakte forældrene til barnet og orientere om mistanken og den deraf følgende henvendelse til myndighederne. Dette skal ske umiddelbart efter anmeldelsen. Personen, formanden kan udpege, kan være en, barnet nærer særlig stor tillid til, eller en som er tilknyttet barnet, når det er i klubben.
Det er formanden, der beslutter, om resten af holdet og deres forældre skal orienteres.
Formanden er til en hver tid kontaktperson til pressen. Kun han/hende må udtale sig til pressen.
Som tidligere skrevet suspenderes den pågældende træner/leder, mens sagen kører.

a. Hvad tjekkes?
I henhold til Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i ”Det Centrale Kriminalregister” §36, vedrører de oplysninger, foreningen har mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens §§ 222, 224, 225 og 235 samt § 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. Disse paragraffer omhandler forhold vedr. blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedr. distribution og salg af børneporno.
Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet – som f.eks. tyveri eller narkotikahandel.
kontrolmuligheden, idet de i givent fald er straffet i henhold til Straffelovens § 223 (den såkaldte “lærerparagraf”).

b. Hvem tjekkes?
”Det Centrale Kriminalregister” videregiver kun oplysninger om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år (f.eks. trænere, ledere, holdledere…).
Det betyder, at man normalt ikke vil kunne indhente oplysninger på eksempelvis bestyrelsesmedlemmer eller andre, der kun lejlighedsvis eller perifert har direkte kontakt med børn under 15 år.
Foreningen skal hos de pågældende indhente en skriftlig tilladelse til at indhente oplysningerne.
Ønsker foreningen at indhente oplysninger på personer, der ikke er omfattet af Bekendtgørelsens §36, skal den pågældende selv og af egen fri vilje indhente og forevise en straffeattest DHF anbefaler, at det er de personer i foreningen, som er ansvarlig for at indgå aftaler med trænere og holdledere i børne og ungdomsafdelingen ogunungdomsafdelingen, også gøres ansvarlig for indhentningen af de fortrolige oplysninger.

c. Tavshedspligt
De personer i foreningen, der indhenter oplysninger, er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister er strafbart.
Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra “Det Centrale Kriminalregister” til og fra andre foreninger eller DHF.

d. Underretningspligt
Som foreningsleder er man omfattet af den generelle underretningspligt, som gælder alle voksne borgere jf. Servicelovens §36:
Den der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet bor.

Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere overfor de sociale myndigheder.